REGULAMIN SERWISU
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z Serwisu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Trenera i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Trener zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.).

2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

3. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej Serwisu.

4. Podstawowe definicje:

4.a.1) Regulamin: Regulamin Serwisu Internetowego.

4.a.2) Trener lub Usługodawca: Centrum Marysin SP. Z O. O z siedzibą w Warszawie, adres: Stefana Baryły 1 lok. 82, 02-685 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 521-401-89-51,

4.a.3) Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która zawrze umowę z Trenerem w zakresie działalności Serwisu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

4.a.4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną zawierający umowę z Trenerem, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4.a.5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

4.a.6) Serwis lub Serwis Internetowy: Usługa Elektroniczna, Serwis Internetowy, prowadzony przez Trenera pod adresem internetowym www.magdalenasocha.pl;

4.a.7) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Serwisu;

4.a.8) Login – indywidualne oznaczenie Klienta, stanowiące ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, podanych przez Klienta podczas zakładania Konta;

4.a.9) Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, podany przez Klienta podczas zakładania Konta, umożliwiający zabezpieczenie dostępu do Konta;

4.a.10) Usługa lub Sesja – Kurs, Warsztat lub Sesja;

4.a.11) Sesja – usługa znajdująca się w ofercie Trenera, świadczona na rzecz Klienta przez Trenera za pośrednictwem Serwisu lub poprzez program ZOOM;

4.a.12) Kurs – kurs online organizowany i przeprowadzany przez Trenera za pośrednictwem Serwisu lub poprzez program Skype;

4.a.13) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Serwisie, znajdujące się w ofercie Trenera;

4.a.14) Sklep lub Sklep Internetowy: Usługa Elektroniczna, sklep prowadzony przez Usługodawcę w ramach Serwisu, działający za pośrednictwem Internetu w ramach Serwisu, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, dotyczącą zakupu Usługi lub Towaru;

4.a.15) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Usługi lub Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia i jego przyjęcia przez Trenera;

4.a.16) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia;

4.a.17) Zamówienie – dyspozycja zakupu Usługi lub Towaru, złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

4.a.18) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Serwisie.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Dane Trenera do kontaktu z Klientem: Magdalena Socha adres poczty elektronicznej kontakt@magdalenasocha.pl,

2. Trener oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
1) Konto;
2) Serwis;
3) Sklep internetowy;

3. Trener świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

4. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej lub programy ZOOM), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Trener podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Trener wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Serwisu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu lub poprzez usunięcie Konta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

8. Nie ma możliwości korzystania z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Klientów dane osobowe Trener przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
1) Trener dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:
1.a) przetwarzane zgodnie z prawem,

1.b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

1.c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

1.d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Trener stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.).

4. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.

5. Trener zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

6. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem. Trener wskazuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: Biuro Rachunkowe PIT Monika Jamrozik.

ROZDZIAŁ 4. NEWSLETTER

1. Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych oraz przekazywania informacji handlowych.

3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

4. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Trenera drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@justynaczekaj.pl lub pisemnie na adres Trenera: 02-797 Warszawa, Al. KEN 20a/63.

ROZDZIAŁ 5. SERWIS I SKLEP INTERNETOWY

§ 1. Serwis

1. Trener świadczy na rzecz Klientów Usługi w zakresie:
1) Sesji;
2) Pakietów;
3) Kursów.

2. Usługi świadczone są odpłatnie.

3. Szczegółowy opis Usług, w tym informacje o terminach i cenach, zawarte są w Serwisie.

4. Korzystanie z Serwisu może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.

5. Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2. Sklep

1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.

2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

3. Na Towary nie jest udzielana gwarancja ani usługi posprzedażowe.

§ 3. Zamówienia

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Serwisie.

2. Wymagana jest rejestracja Konta przez Klienta oraz podanie niezbędnych informacji i danych, adresu poczty elektronicznej, a także złożenie oświadczeń, w tym w sprawie akceptacji Regulaminu i przetwarzania danych osobowych. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie informacji i dane zgodnie ze stanem faktycznym.

3. Klient może dokonać zakupu Usługi z dostępnych w Serwisie.

4. Usługi różnią się zakresem i ceną. Szczegółowe informacje i opis zawarte są w Serwisie.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie”. Usługodawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

7. Czas realizacji Zamówienia złożonego w celu zakupu Towaru wynosi do 3 dni roboczych.

8. Czas realizacji Usługi wynosi od 2 do 30 dni roboczych. Wyjątek stanowią sesje online, których realizacja jest uzgadniana każdorazowo indywidualnie w zależności od możliwości czasowych klienta i coacha.

 § 4. Płatności

1. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami w złotych polskich (ceny zwierają podatek VAT). Cena podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

2. Klient może wybrać formę płatności:

1) przelew tradycyjny  – zapłata przed wykonaniem usługi (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Serwisu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Serwisu. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia;

2) zapłata za pośrednictwem systemu płatności BLUE MEDIA – zapłata przed wykonaniem usługi (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu BLUE MEDIA. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności.

3. Klient zobowiązany jest do zapłaty w maksymalnym terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.) – Usługodawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Usługodawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

§ 5. Wykonanie

1. Świadczenie Usług oraz kontakt z Klientem następują:
1) poza internetem (dotyczy sprzedaży Towarów);
2) drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail bądź poprzez program ZOOM (dotyczy Sesji lub Kursów), o ile strony nie postanowią inaczej.

2. W przypadku zamówienia Sesji lub Pakietu Klient otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do kalendarza, za pośrednictwem którego może zarezerwować termin w swoim kalendarzu.

3. Trener wskazuje, że:

1) skuteczność i efekty Sesji lub Kursów są uzależnione od zaangażowania Klienta (przestrzeganie planów lub wdrażania zaleceń);

2) przed każdą Sesją Klient powinien sprawdzić czy komputer, Internet oraz potrzebne oprogramowanie działają prawidłowo;

3) Na Sesję należy przygotować wodę do picia, chusteczki do nosa i przybory do notowania.

4. Trener może wyrazić zgodę na zwrot całości lub części ceny za Sesję, jeśli Klient ma istotne, uzasadnione zastrzeżenia co do jakości.

ROZDZIAŁ 6. DODATKOWE INFORMACJE DLA KONSUMENTA

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy.

3. Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4. Trener nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

ROZDZIAŁ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.

2. Trener jest odpowiedzialny względem Konsumenta na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.).

ROZDZIAŁ 8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Reklamacje Klient powinien kierować do Trenera w formie pisemnej na adres 02-797 Warszawa, Aleja KEN 20A/63


1. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Trenera drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@magdalenasocha.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta.

3. Trener zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Trener nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w wyznaczonym terminie, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Trener podejmie odpowiednie działania.

ROZDZIAŁ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Trenera lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia od dnia zawarcia Umowy (dotyczy Sesji lub Kursu) albo w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez Konsumenta (dotyczy Towaru) z uwzględnieniem punktu 4 niniejszego rozdziału.

3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Serwisu.

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.), w tym:
1) o świadczenie usług, jeżeli Trener wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Trenera utraci prawo odstąpienia od Umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Trener nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
3) w której towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Trener nie ma kontroli;
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Trener do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Trener świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Trenera o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Trener wskazuje, że:
1) Wykonanie Usługi, w tym przeprowadzenie Sesji lub Kursu, udzielenie informacji lub porady drogą elektroniczną, w sposób zgodny z Regulaminem, oznacza, że Usługodawca w pełni wykonał usługę w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 1 ww. ustawy.
2) z uwagi na zakres Usług przyjąć należy, że przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 3 ww. ustawy;
3) w przypadku Towarów w postaci nagrań mp3 zakup Towaru oznacza zawarcie umowy na dostawę treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 13 ww. ustawy.

6. Trener niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, ale jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w punkcie 4 podpunkcie 1 niniejszego rozdziału, to Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

7. Trener dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Trenera, Trener nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

ROZDZIAŁ 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Trenera.

2. Adres strony, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość Serwisu stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Trenera, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony Serwisu bez zgody właściciela jest zabronione.

4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Trenerem i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Trenera. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Trenerem i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).